Kritik mot Östersjöns fiskekvoter

1987 var Östersjön fullt av jättetorskar. I dag är de helt utfiskade. Foto: Naturskyddsföreningen 1987 var Östersjön fullt av jättetorskar. I dag är de helt utfiskade. Foto: Naturskyddsföreningen
Flera medier rapporterar nu om kritik mot de beslutade fiskekvoterna i Östersjön.

Ur SvD:
Kritiska röster om EU:s nya fiskekvoter
EU:s medlemsländer har nu enats om fiskekvoterna för nästa år i Östersjön.
"Helt och hållet inom de vetenskapliga rekommendationerna", enligt landsbygdsministern.
"Oroväckande", säger forskaren.
Läs mer på SvD >>

Så här skriver Norra Skåne:
"EU:s fis­ke­mi­nis­trar kun­de år enas ovän­tat snabbt om fis­ke­kvoterna i Öster­sjön för nästa år. Men för torsken blev det på be­kost­nad av den håll­bara ut­veck­lingen av fis­ket och fiskarna.

För ett år se­dan krävdes 20 tim­mar för­hand­lingar in­nan mi­nis­trarna enades. I år gick det på en ef­ter­mid­dag.
Re­dan kom­mis­sionens för­slag, som ba­serades på ve­ten­skap­liga be­räk­ningar, fick kri­tik för att skatta torsken för hårt. Re­dan är torsken så hotad att fiskarna ofta miss­lyc­kas med att få upp så myc­ket som kvoten varit. Torsken växer ock­så för då­ligt och är där­för be­tyd­ligt mind­re än vad den borde var.

Ändå tillåter nu EU:s fis­kemi­nis­trar med Sven-Erik Bucht (S) som svensk mi­nis­ter med det­ta an­svar, att fis­ket ska få öka med 70 pro­cent i väst­ra Öster­sjön. I öst­ra delen av Öster­sjön krävs en minsk­ning med 15 pro­cent, men det an­s­es ock­så in­ne­bära för hårt fis­ke om man ska se till den lång­sik­tiga håll­bar­heten.

Det är inte bara bio­loger och naturvårdare som är kri­tiska. Även fis­ke­ri­fö­re­trä­da­re, som Peter Ronelöv Olsson, ord­fö­ran­de för Sve­ri­ges Fis­ka­res Producentorganisation, tycker att EU-be­slu­tet ris­kerar det ut­hål­liga fis­ket. Det räcker inte att kun­na fiska nästa år, fis­ket måste tryggas för 20 år framåt, tycker han.  Det borde fis­ke­mi­nis­trarna ock­så in­sett och an­passat be­slu­tet till."

Källa: Norra Skåne 17 okt 2018 >>

Fler rapporteringar

Naturskyddsföreningen: 
Nya torskkvoter i Östersjön inte satta utifrån vetenskapen >>


Gefle Dagblad:
Lagen är föråldrad i förhållande till dagens skarvbestånd >>


 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln