Åsiktsinsamling kring HaV:s nya spårbarhetssystem

Spårbarhetssystemet innefattar indelning av fiskeriprodukter i partier, fysisk märkning av partier samt den informationsöverföring som ska ske mellan företagen via det centrala IT-system som tillhanda Spårbarhetssystemet innefattar indelning av fiskeriprodukter i partier, fysisk märkning av partier samt den informationsöverföring som ska ske mellan företagen via det centrala IT-system som tillhanda
Sverige inför nu ett nationellt spårbarhetsystem inom sjömatsprodukter. Systemet omfattar fisk fångad inom EU och såld av svenska företag till Butik eller restaurang i Sverige. Många företag har redan eller är nu igång för att registrera sig i systemet inför start 1/1 2019.
 
Som branschförening önskar vi att agera för våra medlemmar och för sjömatsnäringen från Hav till Bord. Det är viktigt att vi i dialog med myndigheter och handel agerar som en röst för att se till att det här blir så bra som möjligt.
 
Vi har därför bett medlemmar i branschen att svara på några frågor så att vi verkligen förstår deras verksamheters perspektiv. Den 5 oktober är det ett stort möte på HaV och underlaget från denna undersökning kommer att presenteras under mötet.

Undersökningen är öppen till den 1 oktober kl 23:59. Är du medlem och ännu inte fått den är du välkommen att höra av dig till info@fiskbranschen.se. Till den adressen kan du även skicka eventuella kommentarer du har till det nya systemet - oavsett om du är medlem eller inte så skall vi ta din åsikt i beaktande.

Utdrag från HaV:s hemsida - Spårbarhet av fiskeriprodukter

Från 1 januari 2019 ska dina försäljningar av fiskeri- och vattenbruksprodukter kunna rapporteras via spårbarhetssystemet. Alla verksamheter som omfattas av spårbarhetssystemet ska dessförinnan registrera sitt företag.

Vad menar vi med spårbarhetssystemet?
I all vår dokumentation används genomgående uttrycket ”spårbarhetssystemet”. Spårbarhetssystemet innefattar indelning av fiskeriprodukter i partier, fysisk märkning av partier samt den informationsöverföring som ska ske mellan företagen via det centrala IT-system som tillhandahålls av Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Vilka produkter omfattas?
Alla försäljningar av fiskeri- och vattenbruksprodukter som omfattas av kapitel 3 i tulltaxan, är fångade av EU fartyg eller som är odlade inom EUs territorialhav och som säljs på EUs inre marknad som livsmedel ska delas in i partier och rapporteras. De produkter som omfattas av kapitel 3 i tulltaxan visas i tabellen nedan.

Fiskeri och vattenbruksprodukter med ursprung från tredje land som importerats till gemenskapen omfattas inte av spårbarhetssystemet. I de fall ett parti viltfångad eller odlad fisk av EU-ursprung blandas med ett importerade parti, omfattas dock de importerade partierna av spårbarhetskraven.

Behöver jag lämna uppgifter till det centrala IT-systemet?
Om du handlar med de fiskeriprodukter som omfattas av spårbarhetskraven ska du rapportera information om dina försäljningar till andra företag via det centrala IT-systemet hos oss. Detaljister som säljer till slutkonsument omfattas inte.

Hur rapporterar jag spårbarhetsinformationen?
Vi erbjuder två sätt att lämna och hämta spårbarhetsinformation. Ni kan välja att använda en av dessa metoder eller välja att använda  båda rapporteringssätten.
Rapportering via internet med hjälp av vår e-tjänst som kan användas oberoende av enhet (dator, surfplatta etc.) och geografisk plats. Detta rapporteringssätt vänder sig främst till de aktörer som dagligen hanterar ett mindre antal partier och kanske saknar eget IT-stöd för sin varuhantering och försäljning. E-tjänsten ger utöver rapporteringsfunktionen bland annat information från leverantörer om inköpta produkter samt möjlighet till utskrift av etiketter.

Automatiserad rapportering där aktörernas IT-system integreras med det centrala IT-systemet hos oss. Integrering innebär att spårbarhetsinformationen vid rapportering hämtas från inlagda uppgifter i aktörens egna affärssystem. Integrering lämpar sig för de som har många inköp/försäljningar per dag. Observera att integration av IT-system medför omställningskostnader och relativt lång etableringstid.

Tar det lång tid att rapportera?
Bedöm tidsåtgången för ditt företag att rapportera med e-tjänsten.

Krav på fysisk märkning
När partier byter ägare måste alla partier vara fysiskt märkta. Kravet på den fysiska märkningen kan uppfyllas endera med en etikett på det fysiska partiet eller med ett åtföljande dokument (till exempel en följesedel). I de fall som partiinformationen finns på en följesedel så måste det fysiska partiet ha en referens till följesedeln. Observera att det även finns andra märkningskrav som följer av livsmedelslagstiftningen.

Exempel på information som ska utbytas mellan säljare och köpare
Följande information ska medfölja alla partier som omfattas av spårbarhetskraven:

 • Partiets identifikationsnummer
 • Fiskefartygets distriktsbeteckning och namn eller vattenbruksanläggningens namn
 • Fiskart
 • Fångstdatum/produktionsdatum
 • Mängden av varje art uttryckt i kilogram nettovikt och i förekommande fall (främst viltfångad lax) antalet individer
 • Produktform och beredningsform
 • Leverantörens (säljarens) namn och adress
Dessutom ska nedanstående konsumentinformation medfölja partiet i alla led:
 • Artens vetenskapliga namn och handelsbeteckning
 • Produktionsmetod, till exempel fångad eller odlad
 • Området för fångsten eller odlingen
 • Fångstredskap
 • Uppgift om produkten tidigare varit frusen
 • Datum för minsta hållbarhet
 

Möjlighet till ekonomiskt stöd
Stöd till utgifter som rör IT-utveckling eller andra investeringar och utvecklingsarbete för spårbarhet kan sökas genom Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 hos Jordbruksverket.

Mer info om systemet finns här: HaV Spårbarhet av fiskeriprodukter >>
 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln