Nordsjøen er på bedringens vei

Halvparten av fisken som selges på fiskeauksjonen i Hirtshals er rødspette. I Nordsjøen har det vært en sterk økning i rødspettebestanden. Gytebestanden har økt fra litt over 200.000 tonn i 2000 til o Halvparten av fisken som selges på fiskeauksjonen i Hirtshals er rødspette. I Nordsjøen har det vært en sterk økning i rødspettebestanden. Gytebestanden har økt fra litt over 200.000 tonn i 2000 til o
Gytebestanden av rødspette i Nordsjøen er sterk, og det er en økning i andre bunnfiskearter. Men plast og gifter gir fortsatt grunn til uro.
I en rapport som en overvåkningsgruppe for Nordsjøen, laget i mai i år, går det frem at siden 2011 har mange av fiskebestandene i dette havområdet vokst, og at nivåene av forurensende stoffer som overvåkes stort sett er uendrede eller lavere.

Forskerne og forvalterne i overvåkningsgruppen viser til at tilstanden hos de fleste av de kommersielt viktigste fiskeartene i Nordsjøen for tiden er bedre målt mot alle fastsatte kritiske nivåer, sammenlignet med 2011.
«Dette er en betydelig forbedring sammenlignet med tidligere år, der kollapsen av fiskebestandene på grunn av overfiske på 1970- og 1980-tallet ga grunn til bekymring», skriver de. 
Viktig for danske fiskere
Rødspette blir for det meste fisket med bomtrål av EU-fiskere i sørlige- og sentrale deler av Nordsjøen, og i et blandingsfiskeri med bunntrål i de sørlige delene av Nordsjøen, der det fiskes mest etter tunge. Havforskningsinstituttet viser til at det er et omfattende utkast av undermåls rødspette.

De siste årene har bomtrålfiskeriet flyttet seg til kysten, mest sannsynlig som en respons på innføring av fiskerestriksjoner, økning i drivstoffprisene og endrede kvoter for disse artene.

Danske fiskere landet i 2016 26.783 tonn rødspette til en verdi av 415 millioner kroner fra Nordsjøen og Skagerrak, mens norske fiskere landet 809 tonn til en verdi av 6,4 millioner kroner det året. Totalkvoten var da 143.480 tonn. 

Færre sjøfugl
Overvåkningsgruppen mener at en endring i økosystemet i Nordsjøen og Skagerrak har ført til at primærproduksjonen har minket de siste årene. Grunnen er sannsynligvis at den samlede tilførselen av næringssalter har gått ned siden 1990-tallet. At temperaturen i dette havområdet er høy, har ført til en fortsatt fremmarsj av mer sørlige dyreplanktonarter.

Det vises ellers til at den samlede bestanden av sjøfugl er redusert i den siste tiårsperioden fra 2007-2017. Det blir funnet plastrester i et stort antall sjøfugler. Nivåene av kvikksølv, PCB og PBDE er over standardene for miljøkvalitet, som er satt svært lavt for å beskytte toppredatorer som sjøfugl og sjøpattedyr. 

Mer forurensning i sør
Nivået av forurensende stoffer i Nordsjøen og Skagerrak er noe høyere enn i havområdene lenger nord, men lavere enn langs kysten. Nivåene av miljøgifter og radioaktive stoffer er imidlertid stort sett under grenseverdier for mattrygghet, med unntak av fiskelever.

Marint søppel inkludert mikro- og nanoplast finnes overalt, både langs strendene og på havbunnen. Det er behov for å utvikle standardiserte metoder for å måle mengde av de minste plastpartiklene, mener overvåkningsgruppen.

Rapporten skal danne grunnlag for en oppdatering av forvaltningsplanene for Norskehavet og Nordsjøen/Skagerrak i 2020. Planer som vil være avgjørende for rammene til eksisterende og ny virksomhet i havområdene, og legge til rette for sameksistens mellom næringer innenfor en bærekraftig utvikling.

Källa: FISKERIBLADET 19 sept 2018 >>
 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln