Nio nya lagar att hålla koll på

Under sommaren genomförs ändringar i redan befintliga lagar och dessutom tillkommer flera nya lagar. Det är viktigt att du som handlare är uppdaterad på vilka regelförändringar som sker då lagstiftningen är det som styr spelreglerna på marknaden. 

Ny lag om företagshemligheter
Till en av nyheterna hör lagen som behandlar företagshemligheter. Den 1 juli 2018 skärps lagstiftningen och bland annat blir fler angrepp mot företagshemligheter otillåtna, sekretesskyddet i en rättegång förstärks samt att företagsspioneri ska kunna bestraffas hårdare. Den nya lagen klargör också att företagshemligheter inte ska hindra en visselblåsare från att slå larm vid missförhållanden. Ytterligare ett klargörande är att personliga kunskaper och färdigheter ska kunna användas av en arbetstagare hos en ny arbetsgivare utan att arbetstagaren riskerar att avslöja företagshemligheter.

Förenklade förutsättningar för kooperativt företagande
Den 1 juli ändras lagen om ekonomiska föreningar. Innehållsmässigt motsvarar den nya lagen i mycket den nuvarande, men den nya utformningen syftar till en enklare tillämpning. Förenklingen består bland annat i att antal obligatoriska uppgifter i stadgarna minskar och att det införs ett förenklat avvecklingsförfarande för ekonomiska föreningar som saknar skulder. Flera av ändringarna omfattar även bostadsrättsföreningar.
Punktskatt införs för elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter
I och med ett ökat användande av elektroniska cigaretter och andra nikotinhaltiga produkter som används i mun eller näsa och som inte innehåller tobak har regeringen identifierat ett behov av ny beskattning. Den nya punktskatten, som träder ikraft 1 juli 2018, omfattar inte produkter som klassificeras som läkemedel. Om du som handlare säljer elektroniska cigaretter eller nikotinhaltiga produkter genom distans, för in, importerar eller tar emot sådana produkter anses du vara skatteskyldig. Vätskorna beskattas med 2 kronor per milliliter medan andra nikotinhaltiga produkter beskattas med 200 kronor per kilogram.

Polismyndigheten får utökade möjligheter att genomföra inspektioner på arbetsplatser
Från och med den 1 juli 2018 har polisen rätt att genomföra inspektioner på arbetsplatser för att kontrollera så att arbetsgivare inte har anställda som saknar rätt att vistats eller arbeta i Sverige. En arbetsgivare som har arbetskraft som inte uppfyller de krav som ställs enligt lagar och regler påförs, i och med den nya lagen, en högre avgift som bestraffning. Polismyndighetens arbetsplatsinspektioner ska begränsas till de branscher där myndigheten bedömer att det finns en särskild risk för att den här typen av anställningar förekommer.

Sveriges regler om kameraövervakning anpassas till EU-regler
En ny lag om kamerabevakning införs den 1 augusti 2018 i Sverige vilket från konsekvensen att den tidigare kameraövervakningslagen upphävs. Den nya lagen syftar till att förbättra möjligheterna till kamerabevakning utan att tumma på integritetsskyddet. En av de regeländringar som presenteras i den nya lagen är att kravet på tillstånd begränsas till myndighet och vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse. Vidare innebär lagen att det kommer bli enklare för polismyndigheten och kommuner att bedriva kamerabevakning på offentliga platser i brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte.

Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster stärks
Vi ser en stark utveckling mot att fler verksamheter är beroende av nätverk och informationssystem. Den 1 augusti genomförs det så kallade NIS-direktivet i svensk rätt genom att det införs krav på vissa leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster. Kraven är främst att leverantörer åläggs skydda sina nätverk och informationssystem samt rapportera om incidenter inträffar. Incidentrapporteringen sker till MSB som också är myndigheten som utövar bevakning av efterlevnad av regelverket. Som företag kan du omfattas av kraven både som leverantör av samhällsviktiga tjänster och som leverantör av digitala tjänster. Bland annat omfattas internetbaserade marknadsplatser och molntjänster av det nya regelverket. För att få klarhet huruvida du som företag omfattas kan du läsa MSB framtagna förteckning om vad som anses vara en samhällsviktig tjänst. Leverantörer som inte uppfyller kraven riskerar vite eller sanktionsavgifter.

Konsumentskyddet stärks vid telefonförsäljning
Ändringen i distansavtalslagen innebär att från och med den 1 september 2018 ställs det krav på skriftlighet vid ingående av avtal utanför affärslokaler. En näringsidkare som kontaktar en konsument över telefon, i syfte att ingå distansavtal, kan således inte ingå avtalet muntligen. Regeländringen innebär att näringsidkaren, om distansavtal önskas ingå, måste skicka anbudet skriftligen, i en läsbar och varaktig form, och att konsumenten sedan skriftligen accepterar anbudet. Vidare innebär ändringarna i distansavtalslagen att ingen betalningsskyldighet inträder för konsumenten om varor och tjänster skickas eller utförs utan att det föreligger ett skriftligt avtal.

Det blir förbjudet att sälja och erbjuda kosmetiska produkter som innehåller plastartiklar
Förbudet mot plastartiklar i kosmetiska produkter som tillsats för att ha rengörande, skrubbande eller polerande effekt och som sköljs av eller spottas ut träder i kraft den 1 juli 2018. En återförsäljare av dessa varor har fram till 1 januari 2019 att ta bort dessa varor ur sortimentet. I undantagsfall kan kemikalieinspektion besluta om dispens för plastartiklar som tillverkats av naturliga polymerer som råvara.

Samtliga beställare i en avtalskedja kan dömas för ansvar om transporten utförs utan rätt tillstånd
Samtliga beställare i en avtalskedja måste från och med 1 juli 2018 vara uppmärksamma så att transporten utförs med rätt tillstånd och inte i strid med villkoren för cabotagetransporter. Lagändringen innebär ett skärpande av de straffrättsliga regler som gäller för yrkesmässiga beställare. För att ansvar ska utdömas räcker det med att en beställare av en transport har känt till eller haft skälig anledning att anta att transporten utförts utan rätt tillstånd.
Alla nya lagar och förordningar kan du läsa mer om i Sveriges författningssamling (SFS) som numera publiceras elektroniskt på svenskforfattningssamling.se. 

Källa: Svensk Handel 3 juli 2018 >>
 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln